LegiLexis vänner

Möt personerna som står bakom LegiLexi och på olika sätt bidrar till stiftelsen.

LegiLexis grundare och styrelse

Bertil Hult Grundare, EF Education First

Bertil har både grundat och väljer att finansiera denna stiftelse till gagn för de enskilda barnen, lärarna samt i förlängningen det svenska samhället som helhet. Bertil Hult har själv dyslexi och de utmaningar han gått igenom har skapat ett personligt engagemang och intresse för utbildningsfrågor och allas rätt att lära sig läsa. Han har tidigare delat ut utmärkelser för initiativ kopplat till dyslexi, men då behovet av insatser inom läsinlärning idag är större och inte begränsat till dyslektiker bestämde han sig för att initiera ett bredare initiativ med betoning på alla barns rätt att lära sig läsa, genom stöd till dem som kan hjälpa barnen dit.

Martin IngvarProfessor på Karolinska Institutet

Martin har sedan 25 år tillbaka forskat runt inlärning och haft ett stort engagemang i skolfrågor och särskilt vad gäller läsinlärning och dyslexi. Martin Ingvar har under en längre tid i brett perspektiv diskuterat dessa frågor, bland annat i böckerna ”En liten bok om dyslexi” och ”Hjärnkoll på skolan”, och vill nu aktivt bidra till att forskarvärldens framsteg och lärares goda erfarenheter formas till ett stöd för lärare att hjälpa barn till god läsfärdighet.

Övriga styrelsemedlemmar

Louise AnkarcronaGrundare, Viktor Rybergs skolor
Ann-Marie Beglerfd. Generaldirektör på Skolinspektionen
Louise WesterbergGrundare, Viktor Rydbergs skolor

Referensgrupp

Ulf FredrikssonStockholms universitet

Universitetslektor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms Universitet samt bakgrund som grundskollärare. Ansvarig för den del av de svenska PISA-undersökningarna som behandlar läsning. Arbetat med Vetenskapsrådets projekt Skolforskning med en kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever, samt regeringens utsedda huvudutredare av Läsa-skriva-räkna-garantin (2016).

Inger FridolfssonLinköpings universitet

Lärare och speciallärare med magister i specialpedagogik, forskat och varit lärarutbildare vid Linköpings Universitet med fokus på läs- och skrivinlärning samt författare till ”Grunderna i läs- och skrivinlärning” (Studentlitteratur) och medförfattare till LäST(Hogrefe).

Stefan GustafsonLinköpings universitet

Docent i pedagogik och biträdande professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings Universitet.

Christer JacobssonLinnéuniversitetet

Docent i pedagogisk psykologi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Författare till Bokstavs- Ord- och Meningskedjor (Hogrefe).

Mats MyrbergKungliga Tekniska högskolan

Professor emeritus i pedagogik, ansvarig för Sveriges medverkan i IALS (International Adult Literacy Study OECD) och ledamot i den svenska expertgruppen för PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD). Genomförde 2002-06 den stora svenska ”Konsensusutredningen” om hur läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan definieras och om hur åtgärder kan sättas in.

Catharina TjernbergKarlstad universitet

Filosofie doktor i specialpedagogik, forskare och lektor i läs- och skrivutveckling vid Karlstad Universitet samt lektor i läs- och skrivutveckling i Enköpings kommun. Processledare i Läslyftet och författare till bland annat ”Framgångsrik läs- och skrivundervisning” (Natur & Kultur).

Forskare

Ulrika AnderssonUniversitetslektorLinköpings universitet
Henrik DanielssonProfessorLinköpings universitet
Linda FälthDocentLinnéuniversitetet
Stefan GustafsonProfessorLinköpings universitet
Anna Eva HallinBiträdande lektorKarolinska Institutet
Thomas NordströmUniversitetslektorLinnéuniversitetet

Författare

Carsten ElbroProfessor i tillämpad lingvistikKöpenhamns universitet
Jessica ErikssonUniversitetslektorKarlstads universitet
Camilla GrönvallDoktorandKarlstad universitet
Christina HellmanUniversitetslektorStockholms universitet
Martin IngvarProfessor i integrativ medicin Karolinska institutet
Christer JacobsonDocentLinnéuniversitetet
Annelie K JohanssonUniversitetsadjunktKarlstads universitet
Ulla-Britt PerssonUniversitetslektorLinköpings universitet
Ing-Marie SandbergUniversitetsadjunktLinnéuniversitetet