lär dig allt om läsinlärning & läsning

Vet du hur man enklast lär barn att läsa?

Det finns inga genvägar till läsning utan det handlar om att öva upp sig inom ett antal olika färdigheter. Vi på LegiLexi utgår från modellen The Simple View of Reading i allt vi gör. I modellen definieras läsförmåga som produkten av avkodning och språkförståelse. Varje område kan i sin tur delas upp i olika läsfärdigheter som man måste behärska för att kunna läsa med flyt och förståelse:

The Simple View of Reading, läsinlärning, lära läsa

Färdigheter är inte något man föds med utan något man måste träna på. Ju mer träning desto mer färdighet! Vissa personer bemästrar vissa färdigheter snabbt, men behöver mer tid för att lära sig andra. Alla kan dock, utifrån sina förutsättningar och med rätt träning, lära sig läsa.

LegiLexi har låtit ett antal forskare, doktorander, lärare och andra sakkunniga personer skriva artiklar inom sina respektive kunskapsområden. Artiklarna går in på djupet i de olika läsfärdigheterna och ger tips och idéer för vad man som lärare bör tänka på i sin undervisning. Det finns även artiklar som tar upp intilliggande och viktiga områden såsom hjärnan och motivation som har en direkt påverkan på elevers läsinlärning.

Inspirationsbiblioteket kommer börja fyllas på inom kort!